Miljöpolicy


DYK O MARINENTREPRENAD SVERIGE HB

Dyk o. Marin Entreprenad ska i sin verksamhet värna om vår miljö genom att ständigt förbättra och minimera påverkan av vår miljö.

Detta innebär:

- Miljömål har upprättats i enlighet med denna policy och ska leda till förlöpande förbättringar av företagets utveckling.
- All personal informeras och utbildas fortlöpande, för att öka miljömedvetandet.
 - Värna om god hälsa och hög säkerhet, samt den yttre och inre miljön.
- Miljölagar och förordningar är våra minimikrav i miljöarbetet, och med denna policy som grund, regelbundet granska verksamheten
  ur miljösynpunkt.
- Miljöpåverkan väger tungt i val av leverantörer och samarbetspartners.
- Vi medverkar aktivt till att i så stor utsträckning som möjligt sluta kretsloppet genom återanvändning av det vi köper och säljer.
- Vi medverkar aktivt till miljövänliga transporter genom optimering av lokala inköp och välplanerade resor.
- Vi har stor öppenhet miljöfrågor mot kunder, myndigheter och allmänheten.

Kvalitetssystem

- Att tillgodose kundens uttalande och underförstådda behov av rätt kvalitet.
- Att allas erfarenhet och kunskaper används för att nå rätt kvalitet.
- Att verka för ökat kvalitetstänkande genom ökade kunskaper.
- Att alla inom företaget utför systematisk egenkontroll.
- Att åtgärda och följa upp eventuella kvalitetsbrister.

Södertälje 20090101

 

Dyk o Marin Entreprenad  |  Johnny Lindström 0706240476   | Robert Lindström, 070-453 69 65 | E-post. info@dykmarinentreprenad.se